董贞《相思引》

歌曲介绍

非常古风的歌。几世情缘不负相思引、等待繁花能开满天际、只愿共你一生不忘记。很有感觉的一句话、歌曲开头的哼唱、声音很飘渺。原是诛仙的主题曲。这曲相思词好,歌曲旋律入人心。

歌曲歌词

(mèng)(suí)(fēng)(wàn)()

()()(hóng)(chén)(lái)()

(rén)(miàn)(táo)(huā)(cháng)(xiāng)()

(yòu)(shì)()(nián)(chūn)(huá)(chéng)(qiū)()

()(tàn)(míng)(yuè)(xiào)(duō)(qíng)

(ài)(zǎo)()(niàn)()

()(de)(yǎn)(móu)()(xīng)

(huí)(shǒu)(shì)(xiāo)(xiāo)()()

(tiān)()(jìn)(tóu)(kàn)(liú)(guāng)(fēi)()

()(wèn)()(chù)(shì)(guī)()

()(shì)(qíng)(yuán)()()(xiāng)()(yǐn)

(děng)(dài)(fán)(huā)(néng)(kāi)(mǎn)(tiān)()

(zhī)(yuàn)(gòng)()()(shēng)()(wàng)()

()(huí)(shǒu)

(xiào)(duì)(wàn)(qiān)(fēng)(qíng

 

(mèng)(suí)(fēng)(wàn)()

()()(hóng)(chén)(lái)()

(rén)(miàn)(táo)(huā)(cháng)(xiāng)()

(yòu)(shì)()(nián)(chūn)(huá)(chéng)(qiū)()

()(tàn)(míng)(yuè)(xiào)(duō)(qíng)

(ài)(zǎo)()(niàn)()

()(de)(yǎn)(móu)()(xīng)

(huí)(shǒu)(shì)(xiāo)(xiāo)()()

(tiān)()(jìn)(tóu)(kàn)(liú)(guāng)(fēi)()

()(wèn)()(chù)(shì)(guī)()

()(shì)(qíng)(yuán)()()(xiāng)()(yǐn)

(děng)(dài)(fán)(huā)(néng)(kāi)(mǎn)(tiān)()

(zhī)(yuàn)(gòng)()()(shēng)()(wàng)()

()(huí)(shǒu)

(xiào)(duì)(wàn)(qiān)(fēng)(qíng

 

 

()(shì)(qíng)(yuán)()()(xiāng)()(yǐn)

(děng)(dài)(fán)(huā)(néng)(kāi)(mǎn)(tiān)()

(zhī)(yuàn)(gòng)()()(shēng)()(wàng)()

()(huí)(shǒu)

(xiào)(duì)(wàn)(qiān)(fēng)(qíng)