海龟先生《男孩别哭》

歌曲介绍

活跃在地下摇滚圈的海龟先生乐队。对他们来说可以不停的巡演是最美好的生活形式。POGO不如跳舞,犹如来到充满阳光和美丽的牙买加沙滩。华丽的SOLO,舒服的鼓点,随性的贝司再加上主唱那舒服以及独特的嗓音。
这首《男孩别哭》已是数年前的歌曲,小编的私藏大爱。歌词和所有用来揭示事实的文字一样带着忧伤。有多少人,会在主唱轻声的述说中找到共鸣。男孩,别哭……

歌曲歌词

()(gēn)()(miáo)(shù)()()(líng)(hún)

()(yōng)(yǒu)()(xiè)(de)(qīng)(chūn)

(měi)(dāng)()()(jiàng)(lín)

(jiù)(huì)(qīng)(qīng)()(chàng)

()(chàng)(zhe)()()(xīn)(xiān)(de)()(shì)

()(miàn)(de)(rén)(men)(xiāng)()(wēi)(xiào)

(shì)(bu)(shì)(měi)()()(wǎn)(dōu)(yào)(zhè)(yàng)

(wèi)(le)(ài)

()(yòng)(qīng)(xǐng)(jiāo)(huàn)

(nán)(hái)(bié)()

(měi)()(shì)(jiè)(de)()(ér)

()()(de)(xīn)

()(de)(jiā)

(zài)()(li)

(zài)()(li)(ne)()(de)(péng)(yǒu)

(jìng)(jìng)(de)(tīng)

(yǒu)()(shēng)(yīn)(zài)(shuō)(ài)()

()(shàng)(yǎn)

(gēn)(suí)()

(gēn)(suí)()

(jiù)(xiàng)(gēn)(zhe)()(wàng)

()(xiē)(chéng)(shì)(shàng)(kōng)(piāo)(zhe)()()()()(ān)(de)(xīn)

()()(dìng)()(céng)(zài)(zhè)(er)(tiào)过欢快的舞蹈

(qīng)(fēng)(chuī)(lái)(ràng)()(gǎn)(dào)()(zhèn)()(zuì)

()()(suō)(de)(shēn)(yǐng)

(tài)(yáng)(bān)(guāng)(jié)

()(xiē)(nán)(hái)()()()(de)(jiào)(zhe)()()

()()

(ài)(shì)(fǒu)(néng)()(píng)()(men)(nèi)(xīn)(de)(nèi)(xīn)(de)(shāng)(hén)

()()(de)(rén)(ā)

()(dài)(shàng)()(zǒu)

boy boy boy is olation

buy buy buy buy buy a one night stend

Dance dance dance in nowhere

Don't don't don't don't don't be afraid

boy boy boy is olation

buy buy buy buy buy a one night stend

Dance dance dance in nowhere

Don't don't don't don't don't be afraid

<*2>

 

(zhè)(shì)()()(fàng)()(kuáng)(wàng)(de)(nián)(dài)

()(men)(de)(shēn)()

(zěn)(néng)(shí)()(yōng)(bào)(zài)()()

()(jiàn)(zhèng)(zhè)(yàng)(de)(ài)(qíng)

(zǎo)(jiù)(jīn)()()(jìn)

()(liǎn)(shàng)(jǐn)(guǎn)(guà)(zhe)(shēn)(shēn)(de)(lèi)(hén)

()(de)(xīn) ()(de)(ài)

(hái)(shì)(gēn)(zhe)(mèng)(xiǎng)(yuǎn)(zǒu)

()(xún)(zhǎo)(lìng)()()(shēng)(mìng)

()(huì)(dài)(shàng)()(zǒu)

boy boy boy is olation

buy buy buy buy buy a one night stend

Dance dance dance in nowhere

Don't don't don't don't don't be afraid

boy boy boy is olation

buy buy buy buy buy a one night stend

Dance dance dance in nowhere

Don't don't don't don't don't be afraid