谭维维《在束河里》

歌曲介绍

《在束河里》这只单曲中涂惠源用简单编曲加上谭维维的独特的谭式表达,传达出都市人群对低碳生活的向往和倡导。

歌曲歌词

(chéng)(shì)(de)(tiān)(kōng)(yòu)()(yòu)(àn)

(xiàng)(biān)()(de)(chì)(bǎng)

()(zhù)(suǒ)(yǒu)(míng)(tiān)

(yǒu)()(wàng)(de)(huàn)(xiǎng)

(gōng)(chē)()(yīn)(yuè)(chǎo)(chǎo)(rǎng)(rǎng)

()(de)(zhè)()(shàn)(chē)(chuāng)

(zhī)(xiǎng)(gǎn)(kuài)(huí)(dào)

(shù)()(shài)(tài)(yáng)

(zài)()(li)(shì)(zi)

()(shǎn)()(shǎn)(de)(jīn)(huáng)

(xiàng)(dēng)(long)(zhào)耀(yào)(zhe)(xìng)()(de)(guāng)

(zài)()(li)

(xiǎo)()(liú)(tǎng)(dài)(lǐng)(xiǎo)()(chán)(chán)

(jiǎn)(jiǎn)(dān)(dān)(shuō)(zhe)(shí)(guāng)(hái)(hěn)(màn)(cháng)

(zài)()(li)

(wēi)(fēng)(chuī)(lái)(xuě)(shān)(chún)(jìng)(qīng)(liáng)

()(sǎo)()(sǎo)(chén)(āi)(luò)(xià)(de)(xīn)(fáng)

(zài)()(li)

(shǎn)耀(yào)(yín)()(shì)(zuì)(měi)(de)(yuè)(zhāng)

()(men)(yōng)(bào)(zhe)(zhào)耀(yào)(de)(xīng)(guāng)

(chéng)(shì)(de)(tiān)(kōng)(yòu)()(yòu)(àn)

(xiàng)(biān)()(de)(chì)(bǎng)

()(zhù)(suǒ)(yǒu)(míng)(tiān)

(yǒu)()(wàng)(de)(huàn)(xiǎng)

(gōng)(chē)()(yīn)(yuè)(chǎo)(chǎo)(rǎng)(rǎng)

()(de)(zhè)()(shàn)(chē)(chuāng)

(zhī)(xiǎng)(gǎn)(kuài)(huí)(dào)

(shù)()(shài)(tài)(yáng)

(zài)()(li)(shì)(zi)

()(shǎn)()(shǎn)(de)(jīn)(huáng)

(xiàng)(dēng)(long)(zhào)耀(yào)(zhe)(xìng)()(de)(guāng)

(zài)()(li)

(xiǎo)()(liú)(tǎng)(dài)(lǐng)(xiǎo)()(chán)(chán)

(jiǎn)(jiǎn)(dān)(dān)(shuō)(zhe)(shí)(guāng)(hái)(hěn)(màn)(cháng)

(zài)()(li)

(wēi)(fēng)(chuī)(lái)(xuě)(shān)(chún)(jìng)(qīng)(liáng)

()(sǎo)()(sǎo)(chén)(āi)(luò)(xià)(de)(xīn)(fáng)

(zài)()(li)

(shǎn)耀(yào)(yín)()(shì)(zuì)(měi)(de)(yuè)(zhāng)

()(men)(yōng)(bào)(zhe)(zhào)耀(yào)(de)(xīng)(guāng)

(huàn)(xiǎng)()(suǒ)(yǒu)(de)(huàn)(xiǎng)

()(men)(néng)(hěn)(jìn)

(yǒng)(yuǎn)(de)(yǒng)(yuǎn)()(shàng)(yǎn)

(jiù)(zhè)(yàng)(shí)(xiàn)

(zhè)()()(zhè)(mèng)()

(hái)(zài)(shù)()()(li)

(zài)()(li)(shì)(zi)

()(shǎn)()(shǎn)(de)(jīn)(huáng)

(xiàng)(dēng)(long)(zhào)耀(yào)(zhe)(xìng)()(de)(guāng)

(zài)()(li)

(xiǎo)()(liú)(tǎng)(dài)(lǐng)(xiǎo)()(chán)(chán)

(jiǎn)(jiǎn)(dān)(dān)(shuō)(zhe)(shí)(guāng)(hái)(hěn)(màn)(cháng)

(zài)()(li)

(wēi)(fēng)(chuī)(lái)(xuě)(shān)(chún)(jìng)(qīng)(liáng)

()(sǎo)()(sǎo)(chén)(āi)(luò)(xià)(de)(xīn)(fáng)

(zài)()(li)

(shǎn)耀(yào)(yín)()(shì)(zuì)(měi)(de)(yuè)(zhāng)

()(men)(yōng)(bào)(zhe)(zhào)耀(yào)(de)(xīng)(guāng)

(jìng)(jìng)(yōng)(bào)(zhe)(zhào)耀(yào)(de)(xīng)(guāng)